Klastri tegevus

Medicine Estonia näeb meditsiiniteenuseid eksportivate ettevõtete ja ühiskonna vajadusi laiemalt. Klaster loob ja vahendab kontakte, korraldab turundustegevust, teeb koostööd partneritega ning kogub ja vahendab teavet välisturgude kohta. Klaster saab pidada läbirääkimisi osapooltega, kellega üksikutel teenuseosutajatel ei ole võimalik või otstarbekas tegeleda.

Medicine Estonia aitab tõsta oma liikmete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Medicine Estonia üks olulisem ülesanne on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti teenusepakkujatest kutsuv kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Samuti korraldab huvilistele külaskäike oma liikmete haiglatesse, kliinikutesse, keskustesse jm. Teised olulised ülesanded on aidata oma liikmetel tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luua liikmetele kontaktvõrgustik. Medicine Estonia ei vahenda agendina patsiente. Klastri tegevus on liikmete enda turundus- ja müügitööd toetav tegevus.

Kõik ekspordi tegevused on väga kulukad, üksi tegutsedes ei pruugi olla piisavalt inimressurssi ega rahalisi vahendeid. Medicine Estonia klastri liikmed usuvad koostöö vajadusse ekspordiküsimustes. Klastrisse kuulumine annab liikmetele võimaluse jagada ja saada seniseid ekspordikogemusi ning paremaid teadmisi sihtturgudest. Läbi klastri vahendatud maailmakogemuste on liikmetel võimalus tõsta oma teenuste kvaliteeti. Medicine Estonia aitab oma liikmetel saavutada sihtturgudel suuremat nähtavust. Klastri tegevuste rahastamisel on liikmete omaosalus 30% ja EAS lisab 70%.

Klaster esindab oma liikmeid ekspordiga haakuvates riigisisestes küsimustes, näiteks osaletakse aktiivselt ELi Piiriülese tervishoiuteenuste direktiivi 2011/24 töögruppides.

2013.a oktoobri lõpus ülevõetav ELi piiriülese tervishoiuteenuste direktiiv rõhutab võimalust valida meditsiiniteenuste pakkujat kogu ELi piires ja näeb ette patsiendi õigused ja ravikindlustatud isikute ravikulude hüvitamise teises liikmesriigis osutatud teenuste eest koduriigi kindlustusandja poolt (kohalik haigekassa).

Klastri liikmete poolt pakutavate teenuste kohta lugege lähemalt siit.