Käytännön vihjeitä

Potilas voi nykyään itse valita terveyspalvelunsa tarjoajan. Valtioiden rajojen merkitys tätä valintaa tehtäessä vähenee jatkuvasti. Sekä kansallinen että Euroopan Unionin lainsäädäntö mahdollistavat hoitoon hakemisen ulkomailla.

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas matkustaa toiseen maahan tarkoituksenaan hakea ja saada hoitoa sairauteensa. Jos matkustat ulkomaille tarkoituksenasi saada sairaanhoitoa, sinuun sovelletaan erilaisia sääntöjä kuin silloin jos tarvitset äkillisesti sairaanhoitoa ulkomailla.

Hoitoon hakeutuminen ja korvaukset ilman ennakkolupaa

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tuli Suomessa voimaan 1.1.2014 alkaen, ja sillä toimeenpantiin Euroopan unionin potilasdirektiivi. Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenmaassa. Lähtökohtana on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilaalla on lisäksi oikeus hoitokustannusten korvaukseen samoin perustein kuin jos hoito olisi annettu potilaan kotimaassa.

Lain perusteella Suomessa sairausvakuutetut henkilöt sekä henkilöt, joilla on Suomessa kotikunta, voivat hakeutua hoitoon Suomesta toiseen EU-maahan. Kustannuksista on oikeus saada korvauksia jälkikäteen Kelasta. Jos potilas on hakeutunut itse ulkomaille hoitoon, hänellä on oikeus saada hoitokustannuksista sairaanhoitokorvauksia (nk. Kela-korvaus) samaan tapaan kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta.

Jos omatoiminen hoitoon hakeutuminen EU-valtioon on tapahtunut 1.1.2014 tai sen jälkeen, Kelasta voi saada korvausta myös matkakustannuksista. Korvaus myönnetään siten kuin matka olisi tehty lähimpään hoitopaikkaan Suomessa, jossa asiakas saisi tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuminen ja korvaukset

Ulkomaille voi hakeutua hoitoon myös ennakkoluvalla.

Ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta säädetään sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annetuissa EU-asetuksissa 883/2004 ja 987/2009. Kansallisesti ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta säädetään 1.1.2014 voimaan tulleessa laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Suomessa Kela käsittelee hoitoon hakeutumisen ennakkolupahakemukset. Jos Kela myöntää sinulle ennakkoluvan (maksusitoumuksen), se myös vastaa kaikista hoidon kustannuksista. Kela laskuttaa jälkikäteen hoitokustannukset lausunnon antaneelta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjältä. Maksat hoidosta itse vain hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun. Maksusitoumus voidaan esim. myöntää, jos sinulle ei voida järjestää tarvitsemaasi hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa hoitotakuulainsäädännön määräajassa (Rajat ylittävän terveydenhuollon esite).

Sinulla on oikeus sairaanhoitokorvauksiin hoitoon liittyvistä matka-, oleskelu- ja lääkekustannuksista. Myös mahdollisen saattajan matka- ja oleskelukustannuksia korvataan.

Voit hakea lupaa hoitoon hakeutumiseen myös jälkikäteen, kun olet maksanut itse hoidosta aiheutuneet kustannukset. Lue tarkemmat yksityiskohdat täältä.

Koska eri hoitoja koskevat korvausperusteet ovat erilaisia, ota selvää hoidon Kela-korvattavuudesta jo etukäteen.

Asianmukaista tietoa

Rajan ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa: www.kela.fi/yhteyspiste.
Rajat ylittävän terveydenhuollon esite.
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Virossa: kontaktpunkt.sm.ee.
Lue lisää KELAn sivuilta “Hoitoon hakeutuminen ulkomaille“, sekä “Usein kysytyt kysymykset“.
Miten voit käyttää terveyspalveluita ulkomailla?
Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa.
Hoitoon hakeutuminen ulkomaille ilman ennakkolupaa.
Hoitoon hakeutuminen ulkomaille ennakkoluvalla.
Suomen sosiaali- ja terveysministeriö.

Hoitoa koskevaa lisätietoa suoraan palveluntarjoajalta

Kaikki lääkärineuvontaan, odotusaikoihin, hintoihin, maksuehtoihin, hoitoasiakirjoihin, jälkihoitoon yms. liittyvät kysymykset on järkevää esittää suoraan palveluntarjoajalle. Medicine Estoniaan kuuluvissa terveydenhuoltoalan yrityksissä työskentelevä henkilökunta taitaa suomea ja/tai englantia, esittelee eri hoitomahdollisuuksia ja -edellytyksiä, hoitavia lääkäreitä sekä neuvoo potilasta kaikin tavoin.

1. Valitse sopiva palvelu.
2. Valitse sopiva palveluntarjoaja.
3. Ota yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan.

Kaikkien Medicine Estonia- klusteriin kuuluvien palveluntarjoajin yhteystiedot löytyvät tästä.

Valitukset

Kaikki hoitoon liittyvät valitukset ratkaistaan maassa, jossa hoito tapahtui, sen maan lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti. Viron oikeusjärjestelmä toimii Euroopan unionin asetusten mukaisesti.
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Virossa: kontaktpunkt.sm.ee.

Matkailuneuvonta

Lue lisää Viron SPA-palveluista ja nähtävyyksistä tästä: www.visitestonia.com ja www.estonia.eu.