Projektid

Projekt EU50483

MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi klaster (edaspidi Medicine Estonia klaster) on meditsiiniteenuseid pakkuvate rahvusvahelistumisele ja müügitulu suurendamisele suunatud ettevõtete klaster ehk koostööplatvorm, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

Medicine Estonia klastri moodustavad erineva omandivormi, tegevuseesmärkide, kliinilise valdkonna ja ärimudeliga tervishoiuteenuste osutajad, mida ühendab kõrge teenuseosutamise tase ning tõsine ambitsioon tõsta meditsiiniteenuste pakkujate konkurentsivõimet oma organisatsioonis ja Eestis tervikuna. Klastri liikmeskond on moodustunud ettevõtete baasil, kellel on olemas reaalne kogemus teenuste pakkumiseks välisturgudel või valmisolek investeerida sellesse lähiajal. Teiseks kriteeriumiks on klastri partnerite ühisosa oluliste arendustegevuste, müügiedenduse või jagatud väärtusahela kaudu, mistõttu pakub klastris tegutsemine olulist sünergiat võrreldes senise killustunud pingutuste ja investeeringutega müügitulu suurendamiseks.

Medicine Estonia klaster loob tingimused meditsiinisektori arenguks Eestis, et pakkuda elanikele paremaid teenuseid ning meditsiinitöötajatele motivatsiooni rakendada oma oskusi eeskätt Eestis. Meditsiinisektori oluline müügitulu ja konkurentsivõime kasv saavutatakse professionaalse ja konkurentsivõimelise juhtimis- ja planeerimisvõime sidustamisel teadmistega spetsiifiliste välisturgude kohta ning toetava, kriitilise massiga kohaloleku saavutamisega. Taustal on väga oluline koherentse nn toetava ökosüsteemi arendamine koostöös riigi ja teiste huvitatud osapooltega.

Aktiivsete meditsiiniteenuse osutajate initsiatiivrühm koos partnerettevõtetega on kokku leppinud selges visioonis ja tugevas koostöötahtes ühise Medicine Estonia klaster strateegia elluviimisel meditsiiniteenuste arendamiseks ja teenusepakkujate müügitulu kasvatamiseks läbi ühisturunduse, tootearenduse ja rahvusvahelistumise. Strateegia dokumendi saab alla laadida siit.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti üldiseks eesmärgiks on kasvatada Medicine Estonia partnerite konkurentsivõimekust läbi ühisturunduse teostamise välisturgudel ning tõsta tootearenduse kaudu toodete­teenuste kvaliteeti. Ühisturundus võimaldab teenuseid nii sise­ kui ka välisturul edukamalt pakkuda ning samas kulusid vähendada. Mõju tootearenduses -­ uued ja kaasaegsed lahendused ning metoodikad, mis tõstavad teenuste kvaliteeti ja võimaldavad patsientidel teenuseni paremini jõuda. Kontakti­ ja koostöövõrgustiku suurendamine – laiem kontaktivõrgustik tagab klastri liikmete huvide suurema kajastamise ja kaitse (ka rahvusvahelisel tasemel). Klastris osalemine tagab teenusepakkujatele klientide arvu (sh väliskliendid) ning käibe kasvu, mis omakorda võimaldab täiendavaid investeeringuid toodetesse-­teenustesse, aga ka infrastruktuuri ja personali. Valdkondliku hariduse arendamine ja kvaliteedi kasvatamine ­- partnerite kasu avaldub kvalifitseeritud spetsialistide/tööjõu kasvavas mahus (koolitused ja spetsialistide värbamine). Paraneb koostöö välisriikide partnerite/teenusepakkujatega ­- koostöö välisriikides tegutsevate teenusepakkujate ja teadus ­ ning arendusorganisatsioonidega võimaldab tõsta Eestis pakutavate teenuste kvaliteeti ning panustada nende pakkumise suurendamisse ka piiriüleselt. Klastri müügitulu on aastaks 2018 kasvanud 15%. Klastri partnerite lisandväärtus töötajate kohta kasvab projekti perioodil vähemalt 15%. Välispatsientide arv on kasvanud 15-20%. Eriarsti teenuste tarbijate arv kasvab projekti perioodil 15­-20%. Soome kodanike valmisolek Eesti tervishoiuteenuste kasutamiseks on jäänud samaks (85% küsitlusele vastanutest). Vene turul on sõlmitud vähemalt üks olulise tähtsusega (vähemalt 100 000€ aastas) koostööpartneri leping. Klastri liikmete arv on kasvanud 20%. Soomlased ja venelased saavad teenindust oma emakeeles. Ravijärjekorrad on lühemad kui sihtturgudel.

Toetuse summa

EASi ettevõtluse ja innovatsioonivaldkonna hindamiskomisjoni otsus EU50483 projektile – Medicine Estonia klastri rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine klastrite arendamise programmist toetus projekti finantseerimiseks summas 288 530 eurot.

Partnerid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsi Kaubanduskoda Eestis

Noviti nõustamis- ja koolituskeskus