ESCA

II perioodis on edukalt lõpule jõudnud maikuus alguse saanud ESCA klastrite võrdlusuuringud ning siin on uuringu raport koos ettepanekutega edasisteks tegevusteks ning pronks märgise sertifikaat (kehtib 2 aastat).

Klastritele võrdlusuuringute (benchmarking reports) eesmärk oli tuvastada klastri hetkeseis ja potentsiaal ning koostada võrdlusuuringu raport ning selle põhjal arendusettepanekuid klastri edasiseks arendamiseks.

Võrdusuuringu läbinutele väljastatakse ESCA pronksmärgis. See tähendab, et märgis antakse klastrite organisatsioonidele, kes on osalenud klastrite võrdlusuuringu läbiviimisel vastavalt European Secretariat for Cluster Analysis (edaspidi ESCA) poolt välja arendatud metoodikale ning kelle kohta saab seega  öelda, et klastrile on klastri organisatsiooni arendamine/haldamine oluline ning klastril on soov klastri juhtimistegevusi parandada.

Pronkstaseme võrdlusanalüüs koostatakse 36 indikaatori põhjal hõlmates klastri struktuuri, juhtimist, finantseerimist, töötajate poolt pakutavaid teenuseid, sisemist suhtlust ning edulugusid ja tuntust (metoodika h indikaatorid on välja toodud http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).

Nimetatud võrdlusuuringu analüüsi tulemused on ära toodud raportis  valgusfoori põhimõttel:

  • PUNANE: ei piisa ja vaja on parandamist
  • KOLLANE: hea, kuid selge ruum parandamiseks
  • ROHELINE: suurepärane, kuid paranemine võib siiski olla võimalik

Siinkohal on oluline aru saada, et teatud kvaliteedinäitajate (indikaatorite) puhul kehtivad miinimumnõuded, mis tähendab, et „punaste“ kriteeriumite olemasolu ei võimalda edasi liikuda järgmisse etappi, milleks on Euroopa klastrite juhtimise tipptaseme esimene näitaja – hõbemärgis.
Seega järgmine samm klastri organisatsiooni juhtimise kvaliteedi hindamisel on võrdlusuuringu raportis toodud parandamist vajavate tegevuste (vt raport ja soovitused dokumente) läbi mõtlemine ja ellu viimine ning seejärel ESCA intervjuuküsimustiku (nn juhtimisauditi) läbimine, mille edukust näitabki hõbemärgis.  ESCA kolmas ja ühtlasi ka kõrgeim juhtimiskvaliteedi tase on kuldtase ja selle saamiseks peab läbi mõtlema ja ellu rakendama hõbemärgise raportis toodud kriitilised nõuded.

Siin on allalaetavad failid:

Medicine Estonia Benchmarking Report

Medicine INDIVIDUAL_recom_final

Medicine Estonia Benchmarking Report