Klastrist

el_regionaalarengu_fondMTÜ Eesti Meditsiiniekspordi klaster (edaspidi Medicine Estonia klaster) on meditsiiniteenuseid pakkuvate rahvusvahelistumisele ja müügitulu suurendamisele suunatud ettevõtete klaster ehk koostööplatvorm, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

Medicine Estonia klastri moodustavad erineva omandivormi, tegevuseesmärkide, kliinilise valdkonna ja ärimudeliga tervishoiuteenuste osutajad, mida ühendab kõrge teenuseosutamise tase ning tõsine ambitsioon tõsta meditsiiniteenuste pakkujate konkurentsivõimet oma organisatsioonis ja Eestis tervikuna. Klastri liikmeskond on moodustunud ettevõtete baasil, kellel on olemas reaalne kogemus teenuste pakkumiseks välisturgudel või valmisolek investeerida sellesse lähiajal. Teiseks kriteeriumiks on klastri partnerite ühisosa oluliste arendustegevuste, müügiedenduse või jagatud väärtusahela kaudu, mistõttu pakub klastris tegutsemine olulist sünergiat võrreldes senise killustunud pingutuste ja investeeringutega müügitulu suurendamiseks.

Medicine Estonia klaster loob tingimused meditsiinisektori arenguks Eestis, et pakkuda elanikele paremaid teenuseid ning meditsiinitöötajatele motivatsiooni rakendada oma oskusi eeskätt Eestis. Meditsiinisektori oluline müügitulu ja konkurentsivõime kasv saavutatakse professionaalse ja konkurentsivõimelise juhtimis- ja planeerimisvõime sidustamisel teadmistega spetsiifiliste välisturgude kohta ning toetava, kriitilise massiga kohaloleku saavutamisega. Taustal on väga oluline koherentse nn toetava ökosüsteemi arendamine koostöös riigi ja teiste huvitatud osapooltega.

Aktiivsete meditsiiniteenuse osutajate initsiatiivrühm koos partnerettevõtetega on kokku leppinud selges visioonis ja tugevas koostöötahtes ühise Medicine Estonia klaster strateegia elluviimisel meditsiiniteenuste arendamiseks ja teenusepakkujate müügitulu kasvatamiseks läbi ühisturunduse, tootearenduse ja rahvusvahelistumise. Strateegia dokumendi saab alla laadida siit.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti üldiseks eesmärgiks on kasvatada Medicine Estonia partnerite konkurentsivõimekust läbi ühisturunduse teostamise välisturgudel ning tõsta tootearenduse kaudu toodete­teenuste kvaliteeti. Ühisturundus võimaldab teenuseid nii sise­ kui ka välisturul edukamalt pakkuda ning samas kulusid vähendada. Mõju tootearenduses -­ uued ja kaasaegsed lahendused ning metoodikad, mis tõstavad teenuste kvaliteeti ja võimaldavad patsientidel teenuseni paremini jõuda. Kontakti­ ja koostöövõrgustiku suurendamine – laiem kontaktivõrgustik tagab klastri liikmete huvide suurema kajastamise ja kaitse (ka rahvusvahelisel tasemel). Klastris osalemine tagab teenusepakkujatele klientide arvu (sh väliskliendid) ning käibe kasvu, mis omakorda võimaldab täiendavaid investeeringuid toodetesse-­teenustesse, aga ka infrastruktuuri ja personali. Valdkondliku hariduse arendamine ja kvaliteedi kasvatamine ­- partnerite kasu avaldub kvalifitseeritud spetsialistide/tööjõu kasvavas mahus (koolitused ja spetsialistide värbamine). Paraneb koostöö välisriikide partnerite/teenusepakkujatega ­- koostöö välisriikides tegutsevate teenusepakkujate ja teadus ­ ning arendusorganisatsioonidega võimaldab tõsta Eestis pakutavate teenuste kvaliteeti ning panustada nende pakkumise suurendamisse ka piiriüleselt. Klastri partnerite lisandväärtus töötajate kohta kasvab projekti perioodil vähemalt 15%. Välispatsientide arv on kasvanud 15-20%. Eriarsti teenuste tarbijate arv kasvab projekti perioodil 15­-20%. Soome kodanike valmisolek Eesti tervishoiuteenuste kasutamiseks on jäänud samaks (85% küsitlusele vastanutest). Vene turul on sõlmitud vähemalt üks olulise tähtsusega (vähemalt 100 000€ aastas) koostööpartneri leping. Klastri liikmete arv on kasvanud 20%. Soomlased ja venelased saavad teenindust oma emakeeles. Ravijärjekorrad on lühemad kui sihtturgudel.

Toetuse summa

EASi ettevõtluse ja innovatsioonivaldkonna hindamiskomisjoni otsus EU50483 projektile – Medicine Estonia klastri rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine klastrite arendamise programmist toetus projekti finantseerimiseks summas 288 530 eurot.

ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT

Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõstani tervishoiusektori arendamine.

Klastri senine kogemus näitab, et endiste SRÜ riikide arstid ja meditsiinitöötajad vajavad eelkõige erialaseid koolitusi. Sealhulgas on olulised Eesti tipparstide esinemised sihtriikide erialakonverentsidel ja sihtriikide meditsiinivaldkonna ekspertidest koosnevate delegatsioonide visiidid Eestisse. Kuna Eesti meditsiiniteenused on Euroopa tasemel ning siin suheldakse ka vene keeles, ollakse huvitatud koostööst Eesti kliinikutega.

Medicine Estonia klaster on teinud esimesi edukaid samme kontaktide loomiseks Skandinaavias ja Venemaal. Kahepoolsete visiitide tulemusena algas 2014. aasta lõpus ka Kasahstani patsientide ravi Eesti haiglates. 2015. aastal Kasahstani patsientide arv Eestis kasvas järjepidevalt.  2016. aasta suve algul käivitus Välisministeeriumi arengukoostöö projekt „Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõzstani tervishoiusektori arendamine“, mille raames on meil võimalus tutvustada Eesti meditsiiniteenused nendel turgudel. Juba on käivitunud aktiivne koostöö Ukraina, Gruusia ja Moldovaga.

Projekti sisu

Projekti raames viiakse ellu erialaseid koolitusi Ukraina, Kasahstani, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõstani haiglajuhtidele ning arstidele: Plaanis on järgmised tegevused:

  • Sihtriikide arstide ja residentide praktika Eestis
  • Eesti arstide lühiajaline töötamine sihtriigis

Teadlikkuse suurendamisele ja kontaktide loomisele suunatud üritused:

  • Eesti tipparstide esinemised sihtriikide erialakonverentsidel
  • Koostöös Eesti saatkondadega sihtriikides erialaseminaride korraldamine eesmärgiga tutvustada Eesti meditsiinisektorit, koolitada arste ning luua nii uusi kvaliteetseid kontakte.
  • Sihtriikide meditsiinivaldkonna ekspertidest koosnevate delegatsioonide visiidid Eestis, Eesti meditsiinisektori kogemuse tutvustamine.

Medicine Estonia aitab tõsta oma liikmete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Medicine Estonia üks olulisem ülesanne on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti teenusepakkujatest kutsuv kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Samuti korraldab huvilistele külaskäike oma liikmete haiglatesse, kliinikutesse, keskustesse jm. Teised olulised ülesanded on aidata oma liikmetel tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luua liikmetele kontaktvõrgustik. Medicine Estonia ei vahenda agendina patsiente. Klastri tegevus on liikmete enda turundus- ja müügitööd toetav tegevus.

Kõik ekspordi tegevused on väga kulukad, üksi tegutsedes ei pruugi olla piisavalt inimressurssi ega rahalisi vahendeid. Medicine Estonia klastri liikmed usuvad koostöö vajadusse ekspordiküsimustes. Klastrisse kuulumine annab liikmetele võimaluse jagada ja saada seniseid ekspordikogemusi ning paremaid teadmisi sihtturgudest. Läbi klastri vahendatud maailmakogemuste on liikmetel võimalus tõsta oma teenuste kvaliteeti. Medicine Estonia aitab oma liikmetel saavutada sihtturgudel suuremat nähtavust. Klastri tegevuste rahastamisel perioodil 2012-2014 oli liikmete omaosalus 30% ja EAS lisas 70%. Klastri liikmed on veendunud ühistegevuse vajalikkuses ja esitavad taotluse ka järgmiseks rahastusperioodiks.

Klaster esindab oma liikmeid ekspordiga haakuvates riigisisestes küsimustes.

2013.a oktoobri lõpus ülevõetud ELi piiriülese tervishoiuteenuste direktiiv rõhutab võimalust valida meditsiiniteenuste pakkujat kogu ELi piires ja näeb ette patsiendi õigused ja ravikindlustatud isikute ravikulude hüvitamise teises liikmesriigis osutatud teenuste eest koduriigi kindlustusandja poolt (kohalik haigekassa).

MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi Klastri juhtkond: Inge Suder (Ida-Tallinna Keskhaigla), Eve Epner (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Brit Pensa (Kliinik 32) ja Stina Eilsen. Liikmete poolt pakutavate teenuste kohta lugege lähemalt siit.