Klastri saavutused

Klastri saavutused

2019 aasta kokkuvõte

Medicine Estonia klastri moodustavad erineva omandivormi, tegevuseesmärkide, kliinilise valdkonna ja ärimudeliga tervishoiuteenuste osutajad, mida ühendab kõrge teenuseosutamise tase ning ambitsioon tõsta meditsiiniteenuste pakkujate konkurentsivõimet oma organisatsioonis ja Eestis tervikuna. Liikmeskond on moodustunud ettevõtete baasil, kellel on olemas reaalne kogemus teenuste pakkumiseks välisturgudel või valmisolek investeerida sellesse lähiajal. Üheks kriteeriumiks on klastri partnerite ühisosa oluliste arendustegevuste, müügiedenduse või jagatud väärtusahela kaudu, mistõttu pakub klastris tegutsemine olulist sünergiat võrreldes killustunud pingutuste ja investeeringutega müügitulu suurendamiseks.

Ühisturundus võimaldab teenuseid nii sise- kui ka välisturul edukamalt pakkuda ning samas kulusid vähendada. Laiem kontaktivõrgustik tagab klastri liikmete huvide suurema kajastamise ja kaitse (ka rahvusvahelisel tasemel). Paraneb koostöö välisriikide partnerite ja teenusepakkujatega. Koostöö välisriikides tegutsevate teenusepakkujate ja teadus- ning arendusorganisatsioonidega võimaldab tõsta Eestis pakutavate teenuste kvaliteeti ning panustada teenuste pakkumise suurendamisse ka piiriüleselt.
Välispatsientide arv on kasvanud. Soome ja Venemaa ning teiste Baltiriikide kodanike valmisolek Eesti tervishoiuteenuste kasutamiseks on kasvanud.

EASi ettevõtluse ja innovatsioonivaldkonna hindamiskomisjon otsustas klastrite arendamise programmist toetada projekti EU50483 – „Medicine Estonia klastri rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine“. Projekt käivitus 2016. aasta novembris ja lõppes 2018. aasta oktoobris. 2019. aastal toimusid projekti EU50483 aruande esitamine ja dokumentatsiooni korrastamine. Aruanne kinnitati 2019 juulis. Kuna 2019. aastal ei lisandunud uusi projekte, siis oli ühistegevuste hulk piiratud. 2019. aastal korraldati mõttekoda, kas ja millisel moel saaksid partnerid koos Dubai EXPO-l osaleda.

Varasemate tegevuste kokkuvõte

Organisatsiooni loomine ja haldamine. Klastri vormis koostöö on meditsiinisektoris esmakordne, organisatsioon tuli luua. Klaster alustas 20 liikmega. Klastrisse kuulub suur osa sektori eksportijatest (24 liiget), lahkujaid ei ole. Peame oluliseks tulemuseks, et korraldatud üritustel ja artiklite koostamisel on liikmete esindajate – eriti arstide – osalus olnud kõrge. Liikmetele on oluline info (tegevusraportid, ettekanded, aruanded jne) alati hõlpsasti kättesaadavad. Lisaks on projekti jooksul liitumisläbirääkimistel käinud 10 ettevõtet.
Medicine Estonia kaubamärgi registreerimine.
Kohtumised liikmetega nende tegutsemiskohas. 21 kohtumist, 19 ettevõtte esindajaga, 500 osalejat. Liikmed ja klastri töötajad on omavahel tuttavad, tunnevad pakutavaid teenuseid, omavad ettekujutust kogu sektorist, liikmete senisest eksportkogemusest ja liikmete ootustest.
Infokiri (45 korda). Regulaarselt ilmuv infokiri, mis saadetakse klastri liikmete juhtidele, välispatsientidega tegelevale personalile, arstidele jne. Klastri liikmed on pidevas eksporditeemalises infovoos, kursis valdkonnas toimuvaga, klastri tegemiste ja tulemustega.
Töögruppide seminarid (6)/poolaasta koosolekud (5) (kokku 11 seminar-koosolekut).
Kohtumised koostööpartneritega Eestis. Toimunud on vähemalt 30 kohtumist koos liikmete esindajatega Arengufondi, Eesti Haigekassa, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Välis- ja Sotsiaalministeeriumi, EASi, Turismifirmade Liidu, erinevate turismifirmade, arstide erialaorganisatsioonidega, Tallinna Linnavalitsusega. Erinevalt varasemast kajastub med.teenuste eksport Eesti Turismi Arenduskavas 2015-2020, EASi kommunikatsioonistrateegias, nutika spetsialiseerumise valdkondades.
Koduleht www.medicineestonia.eu. Esimene koduleht kajastas liikmete kontaktandmeid. Peagi valmis märksa põhjalikum ja esinduslikum, uuendustega neljas keeles. Viimased uuendused muutsid lehe patsiendikesksemaks. Ravivõimalustest Eestis huvitatud saavad ühest kohast esmase vajaliku ja piisavalt põhjaliku info ravivõimalustest Eestis. Hõlpsalt leitavad on klastri töötajate ja liikmete kontaktandmed, lühikirjeldus välispatsientidele pakutavatest teenustest ja liikmetest, põhjused, miks tulla Eestisse ravile. Kujundatud PDF failid teenusekirjeldustest ja liikmetutvustustest on võimalik välja printida.
Kodulehe administreerimine ja haldamine. Koduleht on pidevalt ajakohastatud, täiendatud, valmisolek lahendada tehnilisi probleeme.
Kodulehe sisemine ja väline optimeerimine, tekstireklaamid Soomes ja Venemaal. Klastri veebilehe sisemise optimeerimise käigus tehti tehnilisi töid/muudatusi veebilehega, et Google keskkond paremini veebilehest aru saaks (klastri lehel said muudetud ja optimeeritud tiitleid, URL-e, meta kirjeldusi, pealkirju, loodud teksti sisse linke). Klastri veebilehe välise optimeerimise käigus tõsteti klastri veebilehe tuntust läbi kvaliteetsete linkide loomise.
Avaseminar 6.09.2012. 46 osalejat 34 ettevõttest, sh 5 esinejat. Ühiselt tutvuti klastriga, koguti ja analüüsiti liikmete küsimusi seoses klastriga, siht-turgudega, koguti ekspordiga seotud küsimused ja soovid, pakuti välja prioriteetsed tegevused ja anti sisendit tegevuskava koostamiseks.
Strateegiaseminar 28.09.2012. Ain Aaviksoo juhtimisel. 9 osalejat 8 erinevast ettevõttest. Parem ülevaade Eesti tervishoiusüsteemist ja selle arenguperspektiivist, Arengufondi ja Praxise raportist “Eesti tervise- ja heaoluteenuste ekspordivõimalused”, välispatsientide ootustest. Interaktiivne arutelu teemal Medicine Estonia postitsioneering.
Õigusseminar 19. ja 22.11.2013: välispatsiendi regulatsioon kogu teenuse ahela ulatuses. Kahepäevasel koolitusel osales 69 osalejat. Ettekanded 5 advokaadilt advokaadibüroost SORAINEN ja Kirsi Kannastelt Soome advokaadibüroost Krogerus, Anette Soosaarelt Eesti Haigekassast.
Õigusseminar 28.-29.1.2013: EL patsiendidirektiiv. Koostöös HEWENETiga. Klastrist osalejaid 11, esinejad Klaus Nyblin Soome advokaadibüroost Hammarström Puhakka Partners, Heli Paluste Sotsiaalministeeriumist jt.
Kogemuste vahetamise seminar 04.12.2012: Venemaa kui siht-turg. Osalejaid 30 inimest, 27 ettevõttest.
Kogemuste vahetamise seminar 03.06.2013: Vene meedia ja Soome eksportkogemus. 21 osalejat 19-st ettevõttest. Esinejad Andrus Vaher (Bonnier Business Press Peterburg) ja Raul Niin,Tiina Mikk.
Kogemuste vahetamise seminar 23.01.2014: liikmete eksportkogemuse vahetamine. 33 osalejat 21-st ettevõttest, sh 7 arsti. Ettekannetega esinesid Brit Pensa, dr.Ilmar Kaur, Erki Mölder, Joel Volkov, Tiina Mikk.
Välisekspertseminar 07.02.2014. Osalejaid 43, 22 ettevõttest, sh 8 arsti. Ettekanded kõikide Venemaa potentsiaalsete koostööpartnerite gruppide esindajatelt: turismifirma, kindlustusfirma, vahendusfirma, lisaks ettekanded Pekka Timonenilt Soome kommunikatsiooniagentuurist Kreab Gavin Anderson Soome pressiga suhtlemisest ning EV Peakonsulilt Peterburis Viktoria Tuulaselt ja Tiina Nirkilt EV Välisministeeriumist viisateemadel.
Kohtumised valdkonna esindajatega Soomest. Vähemalt 10 kohtumist, sh üks investeerimispakkumine.
Kohtumised valdkonna esindajatega Venemaal. Vähemalt 30 kohtumist kokku üle 80* liikme esindajaga (*osad osalesid mitmel kohtumisel). Kohtumised reisibüroode, vahendusfirmade, kindlustusfirmadega, turundus-ja uuringufirmadega, külastused Venemaa kliinikutesse on võimaldanud turuga tutvuda, viia läbi one-to-one intervjuusid, selgitada välja turunõudlus ja -ootused. Samal ajal tutvustada ravivõimalusi Eestis ja luua otsekontakte. • Kohtumised valdkonna esindajatega teistest riikidest. Vähemalt 20 kohtumist. Ukraina, Kasahstan, Rootsi, Läti, Leedu, Kanada, koostööpakkumine Londoni EASi esindajalt jm. Kontaktid, maailmakogemus, ülevaade konkurentsiolukorrast jms.
Messid Soomes. Kolmel korral Helsingi tervisemessil, sh kahel klastri ühise stendiga, ühel korral MATKA 2014 messil. Kokku klastri poolt 13 osalejat 12 ettevõttest, sh 3 arsti.
Messid Venemaal. Külastatud 10 messi (INWETEX, PRIMEXPO (2x), ANTOR (2x), Moskva-AlmaAta Summit, MITT (2x), MedShow (2x)), ühisstendiga osaletud 5 korral (PRIMEXPO (2x), MedShow, ANTOR, MITT). 56 osalejat (erinevatel kordadel) 10 ettevõttest, sh 17 arsti (erinevatel kordadel).
Seminarid, konverentsid, B2B, messid teistes riikides. Pihkva Pskov Expo2013, IMTEC Monaco, IMTEC Dubai, MTEC Kiiev 2014, Almaty Medical and Health Tourism Mart 2014. 14 osalejat 8 ettevõttest (erinevatel kordadel).
Seminarid, konverentsid Venemaal. Osaletud on vähemalt 8 seminaril/konverentsil ja osalejaid on olnud 12 (EAS siht-turu seminarid (3x), Rahvusvaheline meditsiiniturismi konverents Moskvas, Pihkva tervisekongress; Peterburi tervisekonverents, Moskva terviseseminar, seminar MedShow), neist 8 ettekandega klastri esindajatelt ja arstidelt ravivõimalustest Eestis.
Seminarid, konverentsid Soomes. Koostöös HEWENETiga osalemine terviseturismi teemalisel seminaril Soomes ettekandega. Lisaks osalemine Regional Healthcare 2025 konverentsil 6.-7.06.2013. Kokku kaasatud 7 klastri esindajat, neist kaks ettekandjat.
Esindaja Venemaal. Erineval ajal on klastril olnud kaks esindajat, kes on sihtturul osutanud ekspert-teenust. Klastri liikmete teenuseid on tutvustatud oma maa esindaja vahendusel. Kaardistatud on potentsiaalsed koostööpartnerid (agendid). Ravivõimalusi Eestis on tutvustatud üle 300 uuele kontaktile, neist kolmandikuga on esindaja isiklikult kohtunud. Koostööst liikmetega on huvitatud üle 100 agendi. Vahendatud on vähemalt 20 agendilepingu pakkumise ja üle 20 ravipäringu. Klastri esindaja oli Oleg Amõshev.
Lähetused. 27 lähetust 102 osalejaga (erinevatel kordadel) (neist 21 arstid, erinevatel kordadel). 8 riiki, sh Soome, Venemaa (sh Moskva, Peterburg, Pihkva), Ukraina, Kasahstan, Monaco, Dubai, Rootsi ja Eesti. Kohtumised, seminarid, kongressid, ettekanded, messid jms.
Tegevusraportid. Iga klastri lähetuse kohta on koostatud detailsed tegevusraportid (39 tk.).
Konkurentsivõime tõstmise seminar valdkonna ekspertidega Soomest. 1 seminar, 5 külalist, 10 arsti 5 ettevõttest.
Konkurentsivõime tõstmise seminar valdkonna ekspertidega Venemaalt. 6 seminari, 34 külalist, kellega külastati keskmiselt 11 erinevat klastriliiget. Erinevatel kordadel kokku oli arstidest võõrustajaid 122.
Konkurentsivõime tõstmise seminar valdkonna ekspertidega Ukrainast. 1 seminar, 4 külalist, kellega külastati 15 erinevat klastriliiget, kelledest kokku oli arstidest võõrustajaid 19. Kehtib kõik eelöeldu.
Uudiskiri. Ühisturundus. Uudiskirjade tõttu on koostööpartnerid pidevas Eesti-teemalises uudisvoos, kursis nii klastri tegemiste kui liikmete uudistega.
Pressiseminar Eestis ajakirjanikega Soomest. 2 seminari, 9 külalist, kellega külastati mõlemal korral 3 erinevat klastriliiget, kelledest kokku oli arstidest võõrustajaid 8.
Pressiseminar Eestis ajakirjanikega Venemaalt. 5 seminari, 14 ajakirjanikku, kellega külastati keskmiselt 5 erinevat klastriliiget, kelledest erinevatel kordadel kokku oli arstidest võõrustajaid 51.
Pressiseminar ajakirjanikega Ukrainast. 1 seminar, 2 ajakirjanikku, kellega külastati 15 erinevat klastriliiget, kelledest kokku oli arstidest võõrustajaid 19.
Pressiseminar Moskvas. 1 seminar, 6 ajakirjanikku, 8 võõrustajat 7 erinevast ettevõttest, sh 2 arsti.
Pressiseminar Piiteris. 1 seminar, 12 ajakirjanikku, 5 võõrustajat 4 ettevõttest, sh 2 arsti.
Turundussõnumistrateegia ja visuaal. Ühisturundus, konkurentsivõime tõus. Der TANK ja Target One ekspertide abil koguti kõikidelt liikmetelt infot, analüüsiti ja koondati see ühtseks, Eesti brandi sõnumit järgivaks ühissõnumiks. Sõnumistrateegia koostamisel osales 19 arsti ja selle tulemusel valmis kokkulepe, kuidas Eesti meditsiini piiri taga tutvustada, koguti best practise ning sihistati, millised on klastri tegevused.
Turundusmaterjalid 1. 100 tk RUS. Ühisturundus. Materjalid sisaldasid liikmete kontaktandmeid ja peamisi konkurentsieeliseid materjalide valmimise aja arusaamas. Kõik trükised on ära jagatud sih-turu messidel ja kohtumistel.
Turundusmaterjalid 2. 1000 tk FIN ja 2000 tk RUS. Ühisturundus. Materjalid sisaldasid iga teenuse kohta tutvustavat lühiteksti märksõnadena ja liikmete kontakte. Mõeldud jagamiseks messidel.
Turundusmaterjalid 3. 170 komplekti RUS ja FIN veebis üleval. Ühisturundus. Materjalid sisaldasid turundusargumente iga teenuse kohta üldistaval tasandil, Eesti meditsiini tutvustust ja liikmete kontaktandmeid. Materjal lihtsustas teenuste tutvustamist eelkõige messidel Helsinkis ja Piiteris, aga ka kohtumistel seminaridel jne. • Turundusmaterjalid 4. 300 tk FIN A4 (agendimaterjal) ja 550 tk FIN A5 (üld- ehk patsiendimaterjal); 300 tk ENG A4 (agendimaterjal) ja 330 tk ENG A5 (üld- ehk patsiendimaterjal); 625 tk RUS A4 (agendimaterjal) ja 1300 tk RUS A5 (üld- ehk patsiendimaterjal). Kokku: 1225 tk A4 (agendimaterjal) ja 2180 tk A5 (üld- ehk patsiendimaterjal). Väga esinduslikud ja praktilised materjalid kolmes keeles. Potentsiaalsetele koostööpartneritele mõeldud nn agendimaterjalid sisaldavad Eesti meditsiini katusväärtusi, ühtse loogika kohaselt ülesehitatud kõikide liikmete lühitutvustust ja Eesti tasemel üldistavalt iga konkreetse teenuse konkurentsieeliseid (A4, 64 lk). Nn patsiendimaterjal sisaldab katusväärtusi ja kontaktandmeid (A5, 12 lk). Kokku jagatud üle 1000 A4 ja 2000 A5 eksemplari kohtumistel, messidel jne. Turundusmaterjalid koostati koostöös Corporega.
Mappkaaned 200tk RUS. Klastri logo ja liikmete/teenuste nimekirjaga mappkaaned klastri ettekannete, tutvustavate materjalide jaoks seminaridel, messidel. Visuaali koostas Brand Manual ja trükkis Lemonprint.
Visiitkaardid 2700tk. Klastriperioodil on jagatud üle 2600 CVI-ga kooskõlas oleva visiitkaardi.
Klastri presentatsioon RUS ja FIN. Sõnumistrateegiat järgiv powerpoint presentatsiooni kahes keeles kasutavad klastri töötajad ja liikmed Eesti kui meditsiinimaa tutvustamisel.
Klastrit siseriiklikult tutvustav kaart 30tk EST. Klastri tutvustamiseks siseriiklikult on valminud liikmete ja teenuste loetelu ning kontaktidega kaart. Kaart valmis EV presidendiga kohtumiseks.
Meediakajastused Soomes. Regionaalarengu Fondi toel on ilmunud üle 30 kajastuse soomlaste seas kõrgelt tunnustatud väljaannetes, nt Helsingin Sanomat, Tallink Silja Line Club One ajakiri, The Baltic Guide, Aamulehti, Turun Sanomat, Keskisuomalainen, Huvudstadsbladet, MTV, Talouselämä jne.
Meediakajastused Venemaal. Ühisturundus. Venemaal on ilmunud üle 25 tasutud artikli, reklaami kõrgelt tunnustatud kanalites, nt dr.Piter, Russian Travel &Culture Industri Magazine, Sovershenstvo, AIF Pro Zdorovje, Aeroflot World, Aeroflot Style, Gorod812, Enciklopedija Zdorovje, Argumenty i Fakty SPB, TourOut, Peterburg2, milles tutvustatakse positiivses võtmes Eesti meditsiini ja ravivõimalusi Eestis.
Meediakajastused teistes riikides. Ühisturundus. Klastrile teadaolevalt on ilmunud u 10 tasuta artiklit Ukrainas, Lätis, Estonian Airi pardaajakirjas In Time.
Meediakajastused Eestis. Klastri poole on pöördunud intervjuu sooviga mitmed ajalehe-, televisooni- ja raadioajakirjanikud, nt Postimees, Eesti Päevaleht, Äripäev, Meditsiiniuudised, Kapital, Aktuaalne Kaamera eesti ja vene keeles, Eesti Raadio, Kuku raadio, Õhtuleht, Raadio 4, Pervyi Baltiiski Kanal jne.
Turundusseminar Moskvas 18.09.2014, Eesti Vabariigi Suursaatkonnas. Osalejaid 18. Ettekanded dr.Katrin Gross-Paju (LTKH), dr. Anne Poksi (ITK), dr.Tiir Meren (TKK), Ada Vahtrik (ITK, Vladislav Zubkov, MedServicePlus. Avasõnad saatkonna teiselt sekretärilt Jaanus Elvrelt, Eesti meditsiini, konkurentsieeliseid ja koostöövõimalusi tutvustavad ettekanded arstidelt ja klastri juhilt, julgustav Eesti-Venemaa koostöö-kogemus PERHI koostööpartnerilt Venemaal. Dr.Poksi ettekandes tutvustati ka konkurenti (PERHi).
Turundusseminar Piiteris 16.10.2014. 1 seminar, 58 osalejat. Ettekanded dr.Anne Poksi (ITK), dr.Tiit Meren (TKK), Tiina Mikk, Jana Band (LTKH), Marina Sorokina (ITK), Oksana Berg (PERH), Aleksandra Nipadistova (KSK), jagati ka Dr.Katrin Gross-Paju ettekannet. Ühisturundus, kontaktvõrgustik, konkurentsivõime tõstmine. Avasõnad EV Peakonsulilt Piiteris Viktoria Tuulaselt. Lisaks oli tegemist erakordselt eduka üritusega, kuhu oli kohale tulnud konsulaadi ajaloos rekordarv osalejaid.
Raseduskalender. Ühisturundus. Videosari “Raseduskalender” (www.medicineestonia.ru) on kõikide klastri liikmete poolt toetatud eriprojekt, millesse ekstra panustasid ITK ja LTKH. Töötati välja sarja sisu episoodide kaupa (40 episoodi e 40 rasedusnädalat). Videosarja jagavad liikmed Venemaal, et tutvustada sünnitusvõimalusi Eestis. Töid teostas VideoPartner.
Online kampaania Soomes. Oksjoni põhimõttel banner-reklaam 18.11.2014-14.12.2014 erinevatel kohalikel ja rahvusvahelistel lehtedel (nt MTV.fi, Verkossa Media, Otavamedia, Google) ning Facebookis, lisaks re-targeting. Töid teostas Drum.
PR nõustamisteenus Soomes. Valminud on Soome turuga arvestavad põhisõnumid (key-messages), ülevaade olulistest võtmeisikutest Soomes (powermap), seminaride korraldamise jaoks on kontakteerutud üle 100 arvamusliidri ja valdkonna esindajaga, eksperteenuse abil on läbi viidud neli seminari, koostatud fact-sheet ja byliner, koostatud ja levitatud kaks pressiteadet, läbi viidud uuring (Drum/SuccessClinic) (12.-24.09.14), vahendatud intervjuu ja nõustatud jooksvates küsimustes. Tekkinud on head suhted ajakirjanike ja ekspertidega ning olemas nende kontaktid. Mõlema PR-partneri puhul on osutunud 100% õigustatud otsus osta teenust agentuurilt Soomes. Tervishoiu uuringus osales kokku 1120 vastajat kogu Soomest. Uuringu kohaselt hindavad soomlased Eesti raviasutuste pakutavaid teenuseid kõrgelt. 85% end Eestis ravinud soomlastest on saadud teenusega väga rahul, tulevad võimalusel siia uuesti ravile ja soovitavad seda oma sõpradelegi. Tervelt 30% soomlastest peavad väga või üsna tõenäoliseks, et nad kasutavad tulevikus Eesti raviteenuseid. Kõige tõenäolisemalt ollakse valmis Eestis ravima oma hambaid ja silmi, kasutama laboriteenuseid ja läbima tervisekontrolli ning kasutama kirurgia- ja ortopeediavaldkondade teenuseid. Kaalutakse ka esteetilise ja iluravi teenuste kasutamist. PR Partnerid olid Kreab ja Drum.
PR nõustamisteenus Venemaal. Suhtekorralduse tulemuseks head suhted üle 50 Venemaa ajakirjanikuga ja nende kontaktid. Ilmunud on pressiteated, korraldatud seminare, sh 2 tk Venemaal, käivitatud mitmed kampaaniad (nt FB ja VK, online konkurss, uuring), ette valmistatud Eesti meditsiini tutvustavad artiklid (sh patsiendilood), koostatud ja täidetud meediaplaan, lisaks jooksev nõustamine ja infotugi klastri üritustel Venemaal ning meedia-monitooring. PR Partnerid olid Corpore (N&A Communications) ja Peegel ja Partnerid.
PR nõustamisteenus Eestis. Valminud on 4 pressiteadet ja soovituslikud vastused ajakirjanike ootuspärastele küsimustele, mida liikmed saavad vajadusel kasutada ja nii hoida eksporditeemadel ühtse sõnumi joont (nn sõnumipaber), pidev jooksev nõustamine igapäevastes meediaküsimustes. Meditsiiniteenuste ekspordi vajalikkust ja tähtsust mõistetakse. PR Partnerid olid Corpore ning Peegel ja Partnerid.
Välispatsiendi dokumentatsioon, EST, FIN, RUS, ENG. Valminud on välispatsientidele teenusepakkumiseks vajalikud juriidilised dokumendid neljas keeles: tervishoiuteenuse osutamise leping, lokaalse ja regionaalse anesteesia infoleht, anesteesia infoleht, patsiendi teavitamise nõusoleku vorm. Dokumendid tagavad õiguslikult turvalise teenusepakkumise välispatsientidele ja tõstavad teenusepakkujate ekspordivalmidust. Dokumendid lisatud lõpparuandele. Dokumendid koostas RAIDLA LEJINS & NORCOUS.
Välispatsiendi rahulolu ja välispatsientide arvu küsitlus. Konkurentsivõime tõus, ühisturundus. Välispatsiendi arvu küsitlusest saime teada, et klastri liikmete seas on oodata viimase nelja aasta kõrgeimat välispatsientide arvu ja kaardistasime võrdlusmomendi (vahemõõtmise) järgmisteks perioodideks. Välispatsiendi rahulolu küsitlus näitas Eesti-suunalise ravireisimise soodustavaid ja takistavaid tegureid. Välispatsiendid tõid esile olulisi aspekte, mida liikmed saavad arendustöös kasutada, samuti saavad liikmed valminud ja testitud küsimustikku hiljem iseseisvalt kasutada. 89% vastanutest jäi siinse raviteenusega tervikuna rahule. Saadud tulemusi kasutasime edukalt oma kommunikatsioonis Eestis, Soomes ja Venemaal. Kokkuvõte lisatud lõpparuandele. Küsitluse viis läbi Likemed.
Kontaktvõrgustiku loomine. Kokku on lepitud prioriteetsed siht-turud: Soome ja Venemaa. Kaardistatud on siht-turgudel tegutsevad potentsiaalsed koostööpartnerid (raviteenuste ülepiirilised vahendajad, kohalikud haiglad, kliinikud, kindlustusfirmad, avaliku sektori esindajad), info selle kohta, kes neist on huvitatud ja mis valdkonnas koostööd tegema. Kontaktibaasis on üle 500 kontakti. Klastri liikmetel on siht-turgude koostööpartnerite kontaktandmed, taustainfo ja võimalus ise klastri loodud kontaktidega edasi suhelda. Agendilepinguid on sõlmitud 14 tk (seisuga okt 2014). Kontaktide loomise käigus on tutvustatud ravivõimalusi Eestis. Kontaktitabelis leiavad liikmed nt Medifi, VTB Kindlustuse, Moskovski Vratši ja Rosmed Assistance kontaktid. Agendilepingud on sõlmitud otse klastri liikmete ja agendi vahel.
Projekti juhtimine. Klastri arendusjuht ja projektijuht on 2012-2014 Regionaalarengu Fondi toel klastriprojekti täies mahus ja tulemuslikult ellu viinud. Arendusjuht ja projektijuht ei ole projekti jooksul vahetunud. Liikmete aktiivsus tegevuskava koostamisel on olnud tagasihoidlik (vaid paar ettepanekut kolme aasta jooksul). Küll aga on õnnestunud arendusjuhi väljapakutud tegevustesse kaasata palju liikmeid ja liikmed on tulemusega rahul. Aruanded finantseerijale korrektsed ja õigeaegsed, 1.-5.perioodi vahearuannetega taotletud toetus hüvitatud 99% ulatuses.
Klastri strateegia uuendamine. Klastri strateegia uuendati, et jätkata 2015.aastal (3.a) klastri tegevusi.

__________

• Meedia ja internetiturundus sihtriikides. Aktiivne turundustegevus internetis ja meedias – ilmunud artiklid ja toimunud internetikampaaniad.
• Klastri töö tulemusel on valminud eriprojekt “Raseduskalender“.
• Patendiametis on registreeritud klastri kaubamärk “MedicineEstonia”.
• Turundusmaterjalide koostamine ja tootmine – valminud on ENG, FIN, RUS agendimaterjal ja üldmaterjal: ENG, RUS, FIN.
• Mappkaante tootmine.
• Kodulehekülje haldamine, täiendamine, uuendamine ja administreerimine. Klastri veebileht www.medicineestonia.eu on muutunud patsiendisõbralikumaks.
• Kodulehekülje võimendamine – tekstireklaamid (google.fi ja google.ru).
• PR nõustamine – Vene, Soome, Eesti turu tarbeks kommunikatsiooni ekspertteenuse kasutamine. • Sihtriigist delegatsioonide vastuvõtmine koos konkurentsivõime seminaridega – toimunud on seminarid (11.-12.06. RUS; 12.-14.08 UKR; 21.08 RUS; 25.-27.08. RUS; 28.08. FIN; 11.-12.09. RUS), kus esinejateks on sihtriikide eksperdid, potentsiaalsed koostööpartnerid, kindlustusfirmad, arstid ja agendid.
• Turundusüritused, sh messid ja konverentsid. Klaster on: korraldanud 18.09. Moskva Suursaatkonnas klastri turundusürituse; osalenud 20.-21.09. messiboksiga Moskva MedShowl, 29.09-1.10. osalenud Kiievis MTEC B2B kohtumisel; osalenud messiboksiga 15.-17.10. Peterburi PRIMEXPO messil; 18.10. korraldanud Peterburi Eesti Peakonsulaadis turundusürituse; osalenud messiboksiga 17.-19.10 Helsingi “I love me” tervisemessil; osalenud 20.-21.10. Almatõ terviseturismi messil.
• Ankeedi koostamine välispatsiendile. Valminud on täna klastri liikmete juures ravil käivate patsientide küsimustik ja statistika küsimustik. Oleme teada saanud, et klastriprojekti jooksul on liikmete välispatsientide arv kasvanud.
• Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine ja suhtlemine – regulaarne suhtlus ja uute kontaktide otsimine.
• Sihtturul ekspertteenuse osutamine.
• Toimunud on mitmed liikmete lähetused seoses messide, seminaride, konverentside ning sihtturuga tutvumiseks.
• Pressiseminar – toimunud on visiidid ja seminarid sihtriigi ajakirjanike poolt (12.-14.08 UKR; 10.-11.09 RUS; 16.09 FIN).
• Klastri partnerite ringi laiendamise läbirääkimised.
• Kontaktide andmebaasi täiendamine ja haldamine – valminud on täiendatud korrektne andmebaas.
• Siht-turgude vähene teadlikkus ravivõimalustest Eestis on kasvanud.
• Liikmete ebaühtlane eksportkogemus ja –valmisolek on paranenud.
• Klastri liikmed on ühel meelel, et ekspordi kasvatamiseks peab sõnumid kohale viima ja tekitama üldise positiivse kommunikatsioonifooni.
• Liikmetevaheline kogemuste vahetus ja kollektiivne õppimine on viinud suurema eduni.
• Medicine Estonia klaster valiti Tallinna Ettevõtlusauhinna vääriliseks kategoorias: Koostööprojekt 2014!

__________

• Turunduskontseptsiooniga töö lõpetamine. Valminud on sõnumistrateegia, mille raames on toimunud neli seminari arstidele.
• Aktiivne turundustegevus internetis ja trükimeedias.
• Koostatud ja käima on pandud elektrooniline ankeet Eestis ravil käiva patsiendi tagasiside saamise kohta.
• Klaster on osalenud Moskva ANTOR workshopil, summit Moskva Alma-Ata.
• Konkurentsivõime tõstmise seminarid Venemaa delegatsioonidele/potensiaalsetele koostööpartneritele.
• Toimunud on pressi seminarid: Moskvas 21.03.2014, Peterburgis 16.04.2014 ja Soome ajakirjanikele Tallinnas 29.04.2014.
• Venemaa koostööpartneritele ja varasemalt kogutud kontaktidele on välja saadetud klastri e-Uudiskirjad.
• Välisreisid (sh messid, seminarid, konverentsid) sihtturuga tutvumiseks.
• Klaster on messipoksiga ja esindusliku delegatsiooniga osalenud Moskva MITT messil, 19.-22.märts 2014, Expocenter-is.
• Vene turu tarbeks kommunikatsiooni ekspertteenuse kaasamine.
• Iga lähetuse/seminari/messi/konverentsi kohta on koostatud tegevusraportid.
• Klaster on edukalt käima lükanud veebiturunduse raames raseduskalendri eriprojekti.
• Kajastused Eesti meedias: Ilmunud on pressiteated; The Baltic Guide FIN ja RUS; artiklid „Meditsiiniuudistes“; ERR Aktuaalne Kaamera EST ja RUS; „Fakte Tallinnast 2014“ trükis.
• Kajastus Vene meedias: Pressiteated; Kommersant; korduvalt Delovoi Peterburg; Messikataloogid; Sovershenstvo; Pro Zdorovje; Aeroflot Style; Aeroflot World; Dr.Piter; Infoskop; Industria turisma i kulturõ; Linija Poleta; Dr GEO; MedVoyage; TopMedClinic. Kokku 18 erinevat meediakajastust.
• Kajastus Soome meedias: „Talouselämä“ artikkel; blogikajastused siin ja siin.
• Valminud on klastrit ja -teenuseid tutvustavad turundusmaterjalid vahendajatele/agentidele ja patsiendile.
• Ettekandega on esinetud klastri seminaridel, kahel Venemaa pessiseminari.
• Valminud on kompaktne klastrit liikmete asukohta näitav kaart.
• Kohtumised siseturul Kohtumine Eesti Vabariigi Presidendiga, kus räägiti klastri arengutest; Kohtumised Välis- ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis; Uued huvilised, kes soovivad klastriga liituda; Esinemine EMO konverentsil Pärnus; Esinemine konverentsil „Ahvatlev külaline Venemaalt: 100 ideed“; Esinemine E-Tervise konverentsil; EASiga koostöös Ameerika investorite võõrustamine Fertilitases; Klastriklubi ja Tallinna Linnavalitsusega koostöö; Klastrite uue tegevusperioodi kohtumistel osalemine; AF ja RK konverents „Ideed, mis toovad majanduskasvu“, A.Reinsalu.
• Direktiivi (2011/24/EL) seminari läbiviimine liikmetele.
• Osalemine IMTEC messil, 5.-6.märts 2014, Dubai International Convention & Exhibition Center.
• Liikmetele kogemuste vahetamise seminarid. • Antud sisend Tallinna Ettevõtlusameti poolt koostavaase materjali “Fakte Tallinnast 2014”.
• Sihtturul ekspertteenuse osutamine – Oleg Amõšhev, koostööpartner Peterburis.
• Regulaarne infovahetus klastri liikmete vahel. • Kontaktide andmebaasi koostamine ja haldamine.
• Medicine Estonia logo registreerimine kaubamärgina.
• Sõnumistrateegia.
• Meil on fotopank.
• Koostööpartnerid. Meil on kommunikatsioonipartner KREAB Soomes ja Vene PR kommunikatsioonipartner CORPORE Venemaal.
• On märgata ravipäringute kasvu.
• Klastri liikmeskonna suurendamine. Klastriga liitus Krista Turman OÜ (Kreutzwaldi Silmakeskus).

__________

• Klastri vene- ja soomekeelsel kodulehel on teostatud sisemine optimeerimine.
• Koostatud on elektrooniline ankeedi sisuline struktuur täna Eestis ravil käiva patsiendi kohta.
• Turunduskontseptsiooni ettevalmistavad tegevused ja töö sellega.
• Konkurentsivõime tõstmise seminarid Venemaa delegatsioonidele/potentsiaalsetele koostööpartneritele. Delegatsiooni kuulunud inimesed olid Moskvast, Peterburist, Kiievist, Pihkvast.
• Konkurentsivõime tõstmise seminari raames on toimunud kahe Peterburgi ajakirjaniku ravi.
• Venemaa koostööpartneritele ja varasemalt kogutud kontaktidele on välja saadetud neli klastri e-Uudiskirja.
• Soome meedias on ilmunud pressiteade Eesti ravivõimaluste ja klastri tutvustuse kohta.
• Klaster on messipoksiga ja esindusliku delegatsiooniga osalenud Helsingi messil “Terveys” ja Peterburgi messil “PRIMEXPO”. • Osaletud ning sõna võetud mitmetel seminaril ning konverentsil.
• Iga lähetuse/seminari/messi/konverentsi kohta on koostatud kontaktidega tegevusraportid.
• Vene turu seminar, kus osales Vene meediaturu ekspert Andrus Vaher (Bonnier Business Press Russia).
• Kajastus Eesti meedias: artikkel Meditsiiniuudistes “Klaster aitab haiglad reele”, kõneldi ERR Uudisplussi saates ravireisimisest Euroopa Liidus, intervjuu andis klastri juht.
• Kajastus Vene meedias: on ilmunud kaks klastrit tutvustavat artiklit Infoskopis; Russian Travel & Culture Industry Magazine-s; Delovoi Peterburg-is. Lisaks on Venemaa portaalis Medvoyage info üleval klastrit tutvustav artikkel. Üha enam inimesi teab, et Eestisse saab ravile tulla.
• Kajastus Ukraina meedias. On ilmunud klastrit turvustav artikkel DoctorGeo-s.
• Valminud on klastri teenuseid tutvustavad materjalid vahendajatele/kindlustus- ja turismifirmadele.
• Valminud on kompaktne klastrit tutvustav eestikeelne kaart-brožüü.
• Kohtumised Sotiaalministeeriumis, Välisministeeriumis, Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Klastri kontaktid on lisatud Riiliku Kontaktpunkti koduleheküljele.
• Kohtumine presidendiga.
• Klaster on esinenud ettekannetega erinevatel sihtturgudel ja erinevale auditooriumile.
• Koostöö sihtriigi ekspertidega.
• Liikmete huvisid on esindatud koostööpartnerite seas nii siseriiklikult kui ka üle piiri.
• Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine ja suhtlemine.
• Antud sisend Tallinna Ettevõtlusameti poolt koostavaase materjali “Fakte Tallinnast 2013”.
• EASi materjalidesse ravireisimise sisendi andmine.
• Medicine Estonia logo registreerimine kaubamärgina. Logo registreerimise taotlus on Patendiametisse edastatud.
• Esinemine Saadikute Päeval.
• Klastri liikmeskonna suurendamine. Klastriga liitus Medemis OÜ

__________

• Klastri osalemine Riikliku Kontaktpunkti ja selle veebi loomise töörühmas.
• Peterburgi Tervishoiukomitee visiit Tallinnasse, mis leidis kajastust Peterburgi kohalikus enimloetud erialases väljaades Dr Piter. • Liikmetele korraldati Venemaa kogemuste vahetamise seminar.
• Valminud on sünnitusabi ja rehabilitatsiooni tutvustavad turundusmaterjalid.
• Toimunud reisid/lähetused sihtturgudega tutvumiseks, sh on käidud delegatsiooniga Moskva MITT messil ja rahvusvahelisel terviseturismi messil IMTEC Monacos. Lisaks veel tutvutud Soome ning Rootsi turgudega.
• Kodulehekülje www.medicineestonia.eu loomine.
• Loodi kaks töögruppi saamaks sisendeid planeeritud tegevustele: konkurentsivõime töögrupp ja turunduse töögrupp.
• Antud sisend riiklikku turismiarengukavasse 2014-2020.
• Medicine Estonia klastri tutvustamine meedias: Eesti Ekspress “Eestis hoogustub uus turismiliik: haiguste ravi”. Meditsiini Uudised “Meditsiiniteenuste ekspordist on Eestil palju võita”. ETV saade KAPITAL. Meditsiini Uudised “Medicine Estonia avas oma kodulehe”. Meditsiini Uudised “Medicine Estonia: meditsiiniturismi messid Venemaal muutuvad üha populaarsemaks”.
• Medicine Estonia klastri tutvustamine sihtriikide meediaväljaannetes. Treatment-abroad.ru, “Klaster Medicine Estonia” tutvustav artikkel (alates jaanuar 2013). Helsinki Times “Estonia focuses on medical tourism” (02/2013).
• Klastri liikmeskonna suurenemine, klastriga liitus Tallinna Lastehaigla.

__________

• Klaster alustas reaalsete tegevustega augustis 2012.
• 6.09.12 Medicine Estonia klastri avaseminar. Kaasatud olid kõik klastri partnerid, Teenusmajanduse Koja juhtkond.
• Valdkonnaga kokkupuutuvate institutsioonidega kohtumised, esmakontaktide loomine.
• Medicine Estonia on osalenud Euroopa Liidu direktiivi patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius eelnõu ettevalmistavas faasis.
• Domeeni medicineestonia.eu registreerimine.
• Osalemine Helsingi tervisemessil ja Peterburgi INWETEX turismimessil, mille raames toimus ka terviseturismi mess.
• Meediakajastused: Kuku Raadio “Ärataja” intervjuu Raul Niinega, mille käigus seletati lahti meditsiiniteenuste ekspordiklastri tegevus ja sihid. Postimees “Medicine Estonia toetab meditsiiniteenuste eksporti”. ME pressiteade seoses avaseminariga. Meditsiini Uudised “Tervishoiu päästevest” tuvustus Medicine Estoniast. Laadige täisversioon klastri saavutustest alla siit.