Kokkuvõtted

Varasemad tegevused

Medicine Estonia oli Teenusmajanduse Koja projekt, mida perioodil 2012-2014 rahastati EAS Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti toetas Arengufond. Projekti alguskuupäev oli 1. mai 2012 ja lõppkuupäev 31. detsember 2014.

Lugege lähemalt Medicine Estonia klastri strateegia 2012-2014 ja visiooni kohta siit.
Lugege Arengufondi raportit “Tervishoiuteenused 2018: Eesti tervise- ja heaoluteenuste ekspordivõimalused“.

Klaster Medicine Estonia loodi 2012. a ning ühendas endas üle 20 avaliku ja erasektori tervishoiuvaldkonna ettevõtte ja organisatsiooni. Klaster tegutses aktiivselt oma rahvusvahelise kontaktvõrgustiku arendamisel nii lääne kui ka ida suunal. Aastatel 2013-2014 tegutseti peamiselt Loode-Venemaa ja Moskva suunal, pärast ELi ja Venemaa suhete olulist jahenemist hakkas klaster arendama koostööd teiste endiste SRÜ riikidega. Medicine Estonia näeb meditsiiniteenuseid eksportivate ettevõtete ja ühiskonna vajadusi laiemalt. Klaster loob ja vahendab kontakte, korraldab turundustegevust, teeb koostööd partneritega ning kogub ja vahendab teavet välisturgude kohta. Klaster saab pidada läbirääkimisi osapooltega, kellega üksikutel teenuseosutajatel ei ole võimalik või otstarbekas tegeleda.

Medicine Estonia aitab tõsta oma liikmete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Medicine Estonia üks olulisem ülesanne on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti teenusepakkujatest kutsuv kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Samuti korraldab huvilistele külaskäike oma liikmete haiglatesse, kliinikutesse, keskustesse jm. Teised olulised ülesanded on aidata oma liikmetel tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luua liikmetele kontaktvõrgustik. Medicine Estonia ei vahenda agendina patsiente. Klastri tegevus on liikmete enda turundus- ja müügitööd toetav tegevus.

Kõik ekspordi tegevused on väga kulukad, üksi tegutsedes ei pruugi olla piisavalt inimressurssi ega rahalisi vahendeid. Medicine Estonia klastri liikmed usuvad koostöö vajadusse ekspordiküsimustes. Klastrisse kuulumine annab liikmetele võimaluse jagada ja saada seniseid ekspordikogemusi ning paremaid teadmisi sihtturgudest. Läbi klastri vahendatud maailmakogemuste on liikmetel võimalus tõsta oma teenuste kvaliteeti. Medicine Estonia aitab oma liikmetel saavutada sihtturgudel suuremat nähtavust. Klastri tegevuste rahastamisel perioodil 2012-2014 oli liikmete omaosalus 30% ja EAS lisas 70%. Klastri liikmed on veendunud ühistegevuse vajalikkuses ja esitavad taotluse ka järgmiseks rahastusperioodiks.

Klaster esindab oma liikmeid ekspordiga haakuvates riigisisestes küsimustes.

2013.a oktoobri lõpus ülevõetud ELi piiriülese tervishoiuteenuste direktiiv rõhutab võimalust valida meditsiiniteenuste pakkujat kogu ELi piires ja näeb ette patsiendi õigused ja ravikindlustatud isikute ravikulude hüvitamise teises liikmesriigis osutatud teenuste eest koduriigi kindlustusandja poolt (kohalik haigekassa).

MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi Klastri juhtkond: Inge Suder (Ida-Tallinna Keskhaigla), Brit Pensa (Kliinik 32) ja Raul Niin (Niine Nahakliinik). Liikmete poolt pakutavate teenuste kohta lugege lähemalt siit.

2017. aasta kokkuvõte

2017. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

2018. aasta kokkuvõte

2018. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

2019. aasta kokkuvõte

2019. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

2020. aasta kokkuvõte

2020. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

2021. aasta kokkuvõte

2021. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

2023. aasta kokkuvõte

2023. aasta majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.